Διαχρονική αύξηση της ελαστικής απασχόλησης στο δημόσιο

Τα χαρακτηριστικά της μερικής και προσωρινής απασχόλησης.
Στοιχεία από την ΕΕΔ της ΕΛ.ΣΤΑΤ 2ου τριμήνου 2017


Οι διαθέσιμες πηγές στοιχείων για την μερική και προσωρινή απασχόληση στο Δημόσιο (από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τα στοιχεία για το έκτακτο προσωπικό από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων) δείχνουν διαχρονική αύξηση της ελαστικής απασχόλησης, που ακολουθεί τους ρυθμούς που παρατηρούνται στο σύνολο της οικονομίας. Στην τελευταία μελέτη του ΚΠ, 'Απασχόληση, αμοιβές και θεσμικές παρεμβάσεις στο Δημόσιο τομέα (2017), η τάση αυτή αποτυπώθηκε μέσα από τα στοιχεία του Μητρώου της απογραφής για το έκτακτο προσωπικό και έδινε μια αύξηση στα τελευταία 4 έτη που ξεκινούσε από το 10% στο σύνολο της απασχόλησης στο ΔΤ το 2012, και έφτανε στο 13% στο τέλος του 2015.

Οι πίνακες και τα γραφήματα που παρουσιάζουμε εδώ προέκυψαν από επεξεργασία των πιο πρόσφατων στοιχείων της (δειγματοληπτικής) Έρευνας Εργατικού Δυναμικού του Β' τριμήνου 2017 και αφορούν κυρίως στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων με μερική και προσωρινή εργασία στο ΔΤ. Από τη βάση δεδομένων επιλέξαμε τις περιπτώσεις των εργαζομένων με μερική και προσωρινή σχέση εργασίας στους κλάδους 'Δημόσια Διοίκηση, Άμυνα & Υποχρ. Κοινων. Ασφάλιση', αλλά και την Εκπαίδευση και Υγεία, (με τη συνθήκη να είναι δημόσιος οργανισμός). Από το σταθμισμένο δείγμα των 9.152 εργαζομένων με μερική και προσωρινή απασχόληση, τα βασικά πορίσματα που προκύπτουν είναι:          
1. Το 74% εργάζεται στην εκπαίδευση, το 13,7% στην Δημόσια Διοίκηση και με μικρή διαφορά ένα 12% εργάζεται στην Υγεία.
2. Στην ερώτηση ποιο είναι το επάγγελμα κύριας απασχόλησης (με βάση την ταξινόμηση ISCO08) τα μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στην κατηγορία «Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και μικροεπαγγελματίες» (39%) και στην κατηγορία «επαγγελματίες» δηλαδή 'οι ασκούντες επαγγέλματα επιστημονικής εξειδίκευσης (34,8%).   

3. το 53% είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το 39,8% δευτεροβάθμιας και το 7,2% πρωτοβάθμιας.
4. το 83% είναι ασφαλισμένοι/ες στο ΙΚΑ, περίπου 5% είναι ανασφάλιστοι. Στην ερώτηση για το ταμείο υγείας τους, το 74% είναι στο ΙΚΑ και ένα 11,2 δεν έχει ταμείο υγείας.
5. Στην ερώτηση ποια ήταν η κύρια ασχολία σας πριν ένα χρόνο, το 73,3% εργάζονταν και το 25,3% ήταν άνεργοι/ες.
5. η κατανομή με βάση την κατηγοριοποιημένη μεταβλητή της ηλικίας δείχνει ότι το 70% είναι μέχρι 44 ετών. Οι ηλικιακές κατηγορίες με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι 25-29 ετών (21,4%) και οι 40—44 ετών (22%). Η σύγκριση με τα επαγγέλματα δείχνει ότι οι επαγγελματίες και οι υπάλληλοι γραφείου υπερτερούν αριθμητικά στις μικρότερες ηλικίες (κάτω των 35 ετών ) ενώ οι χειρώνακτες, ανειδίκευτοι εργάτες εντοπίζονται κυρίως στις ηλικίες άνω των 40 ετών.
6. Στην ερώτηση για τις συνολικές καθαρές αποδοχές τον τελευταίο μήνα, με βάση την κωδικοποιημένη μεταβλητή σε διαστήματα τιμών, τα μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκονται στο διάστημα των 450—550 € (34%) και στο πιο χαμηλό 'μέχρι 200€ (με 22,8%). Το μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα είναι 390€ και το διάμεσο 430€. Το 70% του δείγματος έχει μηνιαίο εισόδημα μέχρι 500€.   
 7. Στην ερώτηση που απευθύνθηκε μόνο στους μερικώς απασχολούμενους/ες:     «Για πιο λόγο εργάζεστε με μερική απασχόληση» το 80,6% απάντησε ότι «Δεν μπορούσε να βρει πλήρη απασχόληση», το 6,2% επέλεξε τους «οικογενειακούς λόγους» και 9,2% «άλλους λόγους». Μόλις το 1,4% απάντησε «ότι παρακολουθεί μαθήματα ή εκπαιδεύεται».

ΠΗΓΗ: Κοινωνικό πολυκέντρο - ΑΔΕΔΥ

Σχόλια